Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

EUROPA

STOPY W STREFIE EURO W GÓRĘ. BĘDZIE PODWYŻKA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W EURO

Stopy w strefie euro w górę. Europejski Bank Centralny podniósł je o 50 punktów bazowych – zgodnie z oczekiwaniami. I od razu zapowiedział identyczny krok w czasie marcowego posiedzenia.

EBC Christine Lagarde

Transmisja konferencji prezeski EBC Christine Lagarde na antenie telewizji BIZNES24.

Główna stopa procentowa EBC (czyli stopa refinansowa) po podwyżce wynosi 3 procent w ujęciu rocznym. Po takiej stopie Europejski Bank Centralny pożycza pieniądze bankom komercyjnym. Stopa depozytowa – czyli ta, po której EBC ściąga z rynku nadpłynność – to 2 procent.

Tłumaczenie konferencji Christine Lagarde zapewnia Biuro Arcus Link – dostawca specjalistycznych i przysięgłych tłumaczeń dla biznesu.

ARCUS LINK

Co z wysokością kredytów w euro

Wzrost głównej stopy procentowej EBC – poparty zapowiedzią kolejnej podwyżki w marcu – najpewniej spowoduje wzrost rynkowych stóp procentowych, od których uzależnione jest oprocentowanie kredytów.

Ale silniej na wysokość raty wpływa kurs euro. Wczorajsza decyzja amerykańskiego banku centralnego, który łagodzi tempo zacieśniania polityki monetarnej przyniosła wyraźne umocnienie złotego wobec dolar i euro.


Cały komunikat Rady Prezesów EBC po decyzji o stopach w strefie euro

Rada Prezesów będzie konsekwentnie podnosić stopy procentowe w znacznym stopniu i w równym tempie oraz utrzymywać je na poziomach wystarczająco restrykcyjnych dla zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych i oczekuje, że będzie kontynuować ich podnoszenie. Biorąc pod uwagę presję na inflację bazową, Rada Prezesów zamierza podnieść stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych na następnym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej w marcu, na którym Rada przeanalizuje też dalsze kształtowanie swojej polityki pieniężnej. Utrzymanie stóp procentowych na restrykcyjnym poziomie z czasem przyczyni się, przez osłabienie popytu, do spadku inflacji i będzie chronić przed ryzykiem stałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. W każdym razie przyszłe decyzje Rady w sprawie podstawowych stóp procentowych nadal będą zależeć od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie.

Rada Prezesów podjęła dziś także decyzje dotyczące warunków zmniejszania zasobów papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu skupu aktywów (APP). Jak ogłoszono w grudniu, od początku marca do końca czerwca 2023 portfel programu APP będzie zmniejszany średnio o 15 mld EUR miesięcznie, a późniejsze tempo zmniejszania tego portfela będzie ustalane z upływem czasu. Częściowe reinwestycje będą prowadzone zasadniczo zgodnie z obecną praktyką. W szczególności kwoty pozostałych reinwestycji będą przydzielane proporcjonalnie do udziału spłat w poszczególnych programach tworzących APP oraz – w ramach programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP) – proporcjonalnie do udziału spłat w poszczególnych jurysdykcjach i wobec emitentów krajowych i ponadnarodowych. Jeśli chodzi o prowadzone przez Eurosystem zakupy obligacji przedsiębiorstw, pozostałe reinwestycje będą mocniej nakierowane na emitentów o lepszym oddziaływaniu na klimat. Takie podejście – bez uszczerbku dla mandatu EBC w zakresie stabilności cen – pomoże przeprowadzić stopniową dekarbonizację utrzymywanych przez Eurosystem zasobów obligacji przedsiębiorstw, zgodnie z celami porozumienia paryskiego.

Szczegółowe warunki zmniejszania zasobów programu APP przedstawiono w osobnym komunikacie prasowym, który ukaże się o godz. 15.45 CET.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 3,00%, 3,25% oraz 2,50%, ze skutkiem od 8 lutego 2023.

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP do końca lutego 2023. Potem portfel programu APP będzie zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, w miarę jak Eurosystem nie będzie reinwestować wszystkich spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych. Wielkość tego zmniejszania będzie wynosić średnio 15 mld EUR miesięcznie do końca czerwca 2023, a jego późniejsze tempo będzie ustalone z upływem czasu.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej.

***

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie narzędzia w ramach swojego mandatu, żeby sprawić, że inflacja powróci do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Dostępny jest instrument ochrony transmisji (Transmission Protection Instrument, TPI), który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej do wszystkich krajów strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat do utrzymania stabilności cen.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Inwestujesz? Notowania na żywo, opinie analityków i wszystko, co ważne dla Twojego portfela!

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Informacje dla tych, dla których pieniądze się liczą- przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Tylko 11.99 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę

BIZNES24 przez Internet

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

UNIA EUROPEJSKA

Podczas przedostatniego dnia Forum Ekonomicznego w Davos odbył się panel dyskusyjny na temat unifikacji europejskiego rynku kapitałowego. Pierwsze skrzypce grała tam prezes Europejskiego Banku...

UNIA EUROPEJSKA

Członek Rady Prezesów EBC Robert Holzmann ocenił, że nie należy stawiać na obniżki stóp proc. w strefie euro w 2024 r.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym czy polityka pieniężna będzie w rękach rządu rozmawiał Roman Młodkowski z BIZNES24 z profesorem Henrykiem Wnorowskim, członkiem Rady Polityki Fiskalnej.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O odczycie inflacji rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z profesorem Eugeniuszem Gatnarem, ekonomistą z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i byłym członkiem Rady Polityki Fiskalnej.