Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

CENY

NBP: STOPY BEZ ZMIAN

• stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej;
• stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej;
• stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;
• stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej;
• stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej;

NBP
FOT.: NBP

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2021 r.

Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym
poziomie:
• stopa referencyjna 0,10%;
• stopa lombardowa 0,50%;
• stopa depozytowa 0,00%;
• stopa redyskontowa weksli 0,11%;
• stopa dyskontowa weksli 0,12%.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych
oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na
rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów
udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

W ostatnim okresie zasięg pandemii na świecie uległ ograniczeniu, choć wraz z
rozprzestrzenianiem się kolejnych mutacji wirusa wzrosła niepewność dotycząca jej
dalszego przebiegu. Stopniowe ograniczanie restrykcji sanitarnych przyczyniało się do poprawy koniunktury w usługach wielu gospodarek. Towarzyszył temu dalszy wzrost aktywności w sektorze przemysłowym przy jednoczesnym występowaniu ograniczeń podażowych na niektórych rynkach. W strefie euro w II kw. nastąpiło ożywienie aktywności gospodarczej, po spadku PKB w I kw.

CZYTAJ TEŻ: Z ADAMEM GLAPIŃSKIM DO 2028 ROKU? PREZYDENT ZGŁOSIŁ KANDYDATURĘ

Ceny wielu surowców, w szczególności ropy naftowej, w ostatnim okresie wzrosły i są wyraźnie wyższe niż przed rokiem. Wraz z zaburzeniami podażowymi związanymi z pandemią oddziałuje to w kierunku wyższej inflacji w gospodarce światowej, w tym w gospodarkach rozwiniętych. Jednakże, ze względu na przejściowy charakter czynników podwyższających inflację, a także niepewność dotyczącą przyszłej koniunktury, główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe, prowadzą skup aktywów oraz sygnalizują utrzymanie luźnej polityki pieniężnej w przyszłości.

W Polsce w ostatnich miesiącach trwało wyraźne ożywienie aktywności gospodarczej. W maju br. istotnie wzrosła sprzedaż detaliczna, wspierana przez realizację odkładanych wcześniej zakupów. Jednocześnie w przemyśle utrzymywała się bardzo dobra koniunktura. Wyższa niż przed rokiem była także produkcja budowlano-montażowa, choć jej poziom pozostał wyraźnie niższy niż przed pandemią. Towarzyszył temu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz stabilizacja rocznej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze.

Inflacja w Polsce według wstępnego szacunku GUS obniżyła się w czerwcu br. do 4,4% r/r (w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,1%). Jednocześnie inflacja bazowa po wyłączeniu cen energii i żywności według wstępnych szacunków obniżyła się do najniższego poziomu od ponad roku. Roczny wskaźnik inflacji CPI był nadal podwyższany przez wysoką dynamikę cen paliw – związaną z wyraźnie wyższymi niż przed rokiem cenami ropy naftowej na rynkach światowych – wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku br. oraz podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej. W kierunku wyższej inflacji oddziałuje także wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii oraz kosztów transportu międzynarodowego i przejściowe zakłócenia w globalnych sieciach dostaw.

Wyżej wymienione czynniki przyczynią się prawdopodobnie do utrzymywania się rocznego wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji.

Kształtowanie się inflacji w przyszłym roku będzie zależało od trwałości ożywienia
koniunktury, w tym od przyszłej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu programów
pomocowych. Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi dalsze ożywienie koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone wysoką niepewnością.

Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na
koniunkturę w kraju i za granicą. Pozytywnie na krajową koniunkturę wpływać będą
nadal działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP dokonane w ub.r., a także przewidywane ożywienie w gospodarce światowej.

Tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego
kształtowania się kursu złotego. Rada zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD.

Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 22 czerwca 2021 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,8–4,4% w 2021 r. (wobec 2,7–3,6% w projekcji z marca 2021 r.), 2,5–4,1% w 2022 r. (wobec 2,0–3,6%) oraz 2,4–4,3% w 2023 r. (wobec 2,2–4,2%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,1–5,8% w 2021 r. (wobec 2,6–5,3% w projekcji z marca 2021 r.), 4,2–6,5% w 2022 r. (wobec 4,0–6,9%) oraz 4,1–6,5% w 2023 r. (wobec 4,0–6,8%).

Jak wskazano w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021, inflacja – ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe – może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. Prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie.

Biorąc pod uwagę źródła i oczekiwany przejściowy charakter przekraczania przez
inflację celu NBP oraz niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego, NBP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednocześnie NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. NBP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednocześnie NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych
papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Rada przyjęła Raport o inflacji – lipiec 2021.

Inwestujesz? Notowania na żywo, opinie analityków i wszystko, co ważne dla Twojego portfela!

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Informacje dla tych, dla których pieniądze się liczą- przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Tylko 11.99 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę

BIZNES24 przez Internet

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

NBP

Członek RPP Cezary Kochalski sceptycznie o obniżce stóp w przyszłym roku. Zaliczany do stronnictwa prezesa Glapińskiego Kochalski w wywiadzie dla Polskiej Agencji prasowej powiedział...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym jak długo stopy procentowe pozostaną na niezmienionym wysokim poziomie i czy w ogóle jest szansa na obniżkę stóp w tym roku, rozmawiał...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym co prezes NBP Adam Glapiński miał na myśli oraz jak będą się kształtowały poziomy stóp procentowych, rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym jak inflacja rozmija się z projekcją i co ma wpływ na realny wzrost cen rozmawiał Roman Młodkowski z BIZNES24 z Markiem Zuberem,...