Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

Dlaczego warto zarządzać ryzykiem i jak pomaga w tym PZU LAB

Dlaczego warto zarządzać ryzykiem i jak pomaga w tym PZU LAB

PZU LAB / RYZYKO PRO

PŁATNA WSPÓŁPRACA Z MARKĄ PZU

Dlaczego warto zarządzać ryzykiem i jak pomaga w tym PZU LAB

Współczesne procesy produkcyjne, magazynowe i logistyczne to bardzo złożone operacje. Oznacza to, że każde zdarzenie szkodowe w dużej firmie to nie tylko bezpośrednie koszty, jakie trzeba ponieść na naprawę albo odtworzenie danego składnika majątku. To także utracone zyski, jeśli awaria, pożar lub podobne zdarzenie spowodują dłuższą przerwę w działalności zakładu, a nawet kary umowne, jeśli efektem przestoju jest niewywiązanie się z zawartych kontraktów.

Jakie są korzyści związane z wdrożeniem zarządzania ryzykiem?

Badania naukowe i praktyka gospodarcza wskazują, że prawidłowe zidentyfikowanie ryzyk występujących w danej organizacji, a także skuteczne wdrożenie działań zapobiegawczych, przynosi wiele korzyści. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Dzięki rozpoznaniu obszarów o największym negatywnym wpływie na organizację możliwe jest załatanie dziur, poprzez które wypływają z firmy pieniądze. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć m.in. na inwestycje zwiększające efektywność działalności;
 • poprawa standardów zarządzania. Lepsze zmapowanie procesów pozwala na identyfikację obszarów do uproszczenia, wykonywanie określonych zadań w lepszy sposób, a następnie ich spisanie w formie procedur;
 • uniknięcie przykrych niespodzianek lub przygotowanie się na ich wystąpienie, jak np. zerwanie umowy z kluczowym kontrahentem, kary za niedotrzymanie warunków kontraktu, pozwy od pracowników, awarie i związane z nimi przestoje, zdarzenia losowe (np. pożar, silny wiatr, burza);
 • zwiększenie efektywności kontroli wewnętrznych;
 • lepsze rozpoznanie i wykorzystanie pojawiających się okazji biznesowych. Powinniśmy pamiętać o tym, że przegapiona szansa może zostać wykorzystana przez naszego konkurenta, co często osłabia pozycję naszej organizacji;
 • poprawa współpracy między poszczególnymi departamentami i działami1.

Bardzo dobrym przykładem zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w firmie jest program prewencyjny Ryzyko PRO, znajdujący się w ofercie PZU Lab.

Czym zajmuje się PZU LAB?

PZU LAB to spółka Grupy PZU, specjalizująca się w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i poprawą poziomu bezpieczeństwa w przemyśle. Zatrudnia inżynierów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa, a jednocześnie rozumiejących jak działa biznes i jakie ma potrzeby. Podchodząc do każdego klienta indywidualnie, identyfikują i analizują oni ryzyka, na jakie narażona jest dana firma. Na tej podstawie tworzą całościowe rozwiązanie w obszarze bezpieczeństwa, na które składają się zarówno elementy techniczne (zaawansowane systemy monitoringu różnych parametrów w procesach operacyjnych firmy, oparte m.in. na Internecie Rzeczy), doradztwo (optymalizacja inwestycji w systemy bezpieczeństwa pod kątem efektywności i kosztów, bieżące rekomendacje działań naprawczych na podstawie danych z monitoringu), jak i podnoszenie kultury bezpieczeństwa w firmie (profesjonalne szkolenia dla załogi). PZU Lab oferuje też szereg innych usług, np. weryfikację jakości urządzeń i systemów bezpieczeństwa, które zamierza kupić firma, oraz rzetelności ich dostawców.

Oferta PZU LAB obejmuje m.in.:

 • analizę stanu faktycznego poziomu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem;
 • kompleksową analizę ryzyka przedsiębiorstwa;
 • optymalizację kosztów procesu inwestycji w bezpieczeństwo;
 • konsulting w zakresie dostosowania standardów i procesów klienta do wymogów ubezpieczycieli;
 • analizę bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego;
 • przygotowanie propozycji alternatywnych rozwiązań w zakresie poniesienia poziomu bezpieczeństwa firmy;
 • opracowanie i wdrożenie planów kontynuacji biznesu;
 • wycenę majątku przedsiębiorstwa według wartości odtworzeniowej;
 • nadzór nad bezpieczeństwem procesów inwestycyjnych;
 • certyfikację wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych;
 • wsparcie w opracowaniu dokumentacji klienta, wynikającej z obowiązujących wymogów ustawowych w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogów ubezpieczeniowych.

PZU LAB aktywnie współpracuje w tym zakresie z uczelniami (np. Politechniką Warszawską, Politechniką Łódzką, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą) i start-upami technologicznymi, dzięki którym może oferować klientom innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie.

Dlaczego warto zarządzać ryzykiem i jak pomaga w tym PZU LAB

Program Ryzyko PRO i jego założenia

Usługi PZU Lab są dostępne dla klientów korporacyjnych ubezpieczonych w PZU, ale oferowane są też innym przedsiębiorcom, na podstawie indywidualnej wyceny. Flagowym produktem PZU Lab jest program prewencyjny Ryzyko Pro. Obecnie chroni on już ok. 120 dużych instalacji przemysłowych i innych w Polsce. Dzięki uczestnictwie w programie niektóre firmy zapobiegły nawet wielomilionowym szkodom. Ryzyko PRO szczególnie sprawdzi się w firmach z długą historią szkód o znacznej wartości, a także w tych, w których szeroka skala działalności i specjalistyczne procesy produkcyjne zwiększają ryzyko szkody powodującej poważne straty majątkowe, osobowe czy w środowisku naturalnym. Od strony technicznej fundamentem programu Ryzyko Pro jest PZU LAB Enterprise Safety Tools (PZU LAB EST). To zaawansowany system, oparty m.in. na różnorodnych czujnikach i Internecie Rzeczy (IoT), który po pierwsze pozwala identyfikować miejsca krytycznych na terenie danego zakładu i tworzyć na tej podstawie precyzyjną mapę ryzyk i listy kontrolne, a po drugie automatycznie i zdalnie informuje na bieżąco o możliwych zagrożeniach. Inżynierowie PZU Lab na tej podstawie tworzą zalecenia i rekomendacje odpowiednich działań dla firmy-klienta.